گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۷ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۱۹۶ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۴۸ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۱۸۲ مورد

تعداد بازدید های کل : ۲۱۲۷۳۶۰ مورد

پر بازدید ترین روز : ١٤٠٣/٢/٢٠ - ۷۴۴۵ مورد

کارشناس نقل و انتقالات


   سیده فاطمه سیدی: كارشناس نقل و انتقالات

 شماره تماس : 127-2297157-0583 

شماره تماس مستقیم آموزش: 2296909-0583  

1- اطلاع رسانی زمان تشکیل جلسات شورای آموزشی دانشکده به اعضاء شورا
2- تایپ وتهیه صورت جلسات شورای آموزشی دانشکده واخذ امضاء از حاضرین در جلسه وارسال یک نسخه از آن به اداره کل آموزش اجرای فرایند نقل وانتقال دانشجویان مبدا ومقصد دربازه زمانی مربوط
3- پیگیری تقویم آموزشی نقل وانتقالات دانشجویان مبدا ومقصد ودستورالعملهای مربوط واطلاع رسانی لازم به دانشجویان
4- بررسی درخواست های ثبت شده در سامانه نقل وانتقال (بارگذاری کلیه فرمها واطلاعات مورد نیاز لازم)دربازه زمانی مربوطه واعلام نقص مدرک در صورت نیاز
5- دریافت نسخه فیزیکی فرم مهمانی یا انتقالی دانشجویان مبداوبررسی صحت آن
6- اطلاع رسانی زمان برگزاری جلسه نقل وانتقال جهت دانشجویان مبدا ومقصد به اعضاء شورای آموزشی دانشکده
7- ثبت نتیجه جلسه نقل وانتقال جهت دانشجویان مبداومقصد درسامانه(پس از برگزاری جلسه)
8- تایپ ونظیم صورت جلسه نقل وانتقالات ومکاتبه با اداره کل آموزش
9- تهیه جدول نهایی دانشجویان مهمان یا انتقالی هر نیمسال وتحویل یک نسخه ازآن به کارشناسان آموزشی هر گروه
10- کاربا اتوماسیون و پاسخگویی به نامه ها

11- بایگانی ابلاغهای امتحانی و درسیجستجو
نحوه نوشتن نامه اداری (۹۳۲۸۴ بازدید)
سامانه فیش حقوقی (۴۱۷۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...